Miljöpolicy

Miljöledningssystem – Sundlings Sverige AB

Inledning
Sundlings Sverige AB, nedan kallat Sundlings, strävar även efter att bedriva verksamheten på ett miljömässigt hållbart sätt där produkter, processer och tjänster skall vara utformade för att använda energi, naturresurser och råvaror så effektivt som möjligt och för att minimera mängden avfall och restprodukter.
Vi följer den miljölagstiftning och övriga krav som berör vår verksamhet i de länder där vi verkar.

Betydande miljöaspekter för Sundlings Sverige AB
Sundlings arbetar regelbundet med att identifiera och följa upp miljöaspekter som är kopplade till vår verksamhet.

Avfallshantering
Vi arbetar tillsammans med Stena Recycling för all avfallshantering, där vi återvinner ett större antal fraktioner såsom metall, olja, trä, plast och wellpapp.
Farligt avfall sorteras och hanteras även av Stena Recycling.

Årligen mäter vi och följer upp våra avfallskvantiteter och löpande utvärderar vi hur vi med medvetna val av råvaror och förpackningslösningar kan reducera miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Exempel på genomförda förbättringar:

 •  Inkluderat fettavskiljare i produktionen med nivålarm. Fettavskiljaren töms enligt framtagen rutin.
 •  Förbättrat process för sortering av avfall.

Kemikaliehantering
Sundlings har skapat en kemikalieförteckning och förvarar all kemikalier i särskilda pallställ med rätt dimensionerad invallning.

Energiförbrukning
Sundlings arbetar med ständiga förbättringar för att minska vår energiförbrukning.

Exempel på genomförda förbättringar:

 •  Återanvänder värme från produktionen till att värma upp vårt lager.
 •  Byte från lysrörsarmatur till närvarostyrd LED-armatur i lager och produktion
   vilket resulterat i minskad elförbrukningen med 94% vilket motsvarar en minskning på 7 ton CO2/år.

CO2-Utsläpp
Vi arbetar ständigt med att effektivisera och optimera våra transporter, och vi tar ansvar hela vägen från leverantör till kund.

Exempel på genomförda förbättringar:

 •  Implementerat tank för solrosolja för att optimera antalet transporter och minimera plastförbrukning
 •  Projekt med våra kunder för att förbättra deras orderläggning och på så vis optimera transporter
   och minska CO2 utsläpp. En förbättring kunde identifieras på 15-20% lägre CO2-utsläpp.
 •  Nära samarbete med PostNord som arbetar aktivt med att minska utsläpp
   genom bl.a. elfordon, grön el och biobränsle.