Dataskyddspolicy

Sundlings Sverige AB vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter på Sundlings Sverige AB. Allmänna dataskyddsförordningens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.

 

ÄNDAMÅL
Personuppgifter som Du lämnar till Sundlings Sverige AB (till exempel i samband med att avtal träffas) behandlas av Sundlings Sverige AB för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används även för marknadsföring av nya produkter och tjänster.

INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas. Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med Sundlings Sverige AB. Vidare kan en uppdatering ske av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR). För att Sundlings Sverige AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till företag som vi samarbetar med, till exempel Microsoft. I vissa fall är Sundlings Sverige AB också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.

COOKIES
Sundlings Sverige AB använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på Din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

SAMTYCKE
I de fall som krävs eller annars är lämpligt inhämtar Sundlings Sverige AB samtycke från Dig innan behandlingen av personuppgifter om Dig påbörjas. Du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter via blankett eller godkännande på Internet.

LAGRING
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.

KUNDENS RÄTTIGHETER
Om Du önskar få information om vilka personuppgifter som behandlas av Sundlings Sverige AB kan Du vända dig till nedan angiven adress. Detsamma gäller om Du vill göra en rättelse av personuppgift eller om Du önskar att vi tar bort personuppgifter om Dig ur våra register.